Budu prosazovat celý program ODS pro Líšeň, na jehož tvorbě jsem se podílel. A osobně se budu zasazovat zejména o urychlenou revitalizaci veřejných prostranství (Rokle, park na Trnkově ulici, nám. Karla IV.), rozvoj obce jako příjemné rezidenční čtvrti (omezení výstavby okolo Kostelíčku), budování dopravní infrastruktury včetně cyklostezek, odprodej obecních bytů nájemníkům, vybudování zdravotního střediska ve Staré Líšni a připomenutí památky bojovníků za svobodu.

Veřejná prostranství

Chci urychlit revitalizaci a zpřístupnění Rokle, kde místo nákladných úprav, např. vodních ploch, preferuji zřízení lesoparku s hřišti a jinými zařízeními pro sportovní či kulturní vyžití.
Další mojí prioritou je urychlená renovace zchátralého parku na Trnkově ulici, který si to zaslouží i jako pietní místo starého líšeňského hřbitova.
Současně bychom se chtěli věnovat úvahám o regeneraci náměstí Karla IV. , které by se podle našeho mínění mělo stát přirozeným centrem kulturního a společenského života ve Staré Líšni. Povedeme o tom veřejnou debatu s občany a odborníky.

Kostelíček a územní plánování obecně

Domnívám se, že díky své jedinečné poloze vedle Moravského krasu by se Líšeň měla rozvíjet jako příjemná rezidenční čtvrt obklopená přírodou a současně bychom měli chránit její kulturně historickou hodnotu. Toto je velmi důležité i vzhledem k tomu, že se do budoucna plánuje rozšiřování Líšně o nově zastavěná území.
Proto jsem také proti výstavbě, která by narušila panorama Kostelíčku, což je svým způsobem tradiční dominanta Líšně. Podpořím připravovaný regulační plán nebo jiné řešení, které by zabránilo výstavbě bytovek v této oblasti.

Odprodej bytů nájemníkům

V Líšni je stále více než 2000 obecních bytů, o jejichž odkup má mnoho stávajících nájemníků zájem. Jsem pro odprodej bytů nájemníkům, který ODS všeobecně prosazuje, a to za podmínek dávajících záruku, že se noví majitelé budou schopni o domy starat a dohodnout se na nutných opravách. Obec by se měla věnovat především problémům, jež občané sami řešit nemohou, a ne správě bytového fondu. Měla by si ponechat jen omezené množství bytů, které může nabídnout sociálně slabým občanům Líšně, a pomáhat jim tak v těžkých životních situacích. Jinak jsem toho názoru, že o nemovitosti by se měli starat jejich obyvatelé, kteří to budou dělat svědomitěji a efektivněji.

Dopravní infrastruktura

Je už konečně nezbytné dokončit kanalizaci a navazující opravu komunikací a chodníků v celé Líšni, zejména v okolí Ondráčkovi.
Budeme hledat možnosti pro rozšíření možností parkování zejména v sídlišti, které by ovšem nebylo na úkor zeleně, jejíž vysazování chceme dále rozšiřovat.
Podpořím jednání s Dopravním podnikem ke zlepšení dopravní obslužnosti pošty v sídlišti a rozšíření sítě MHD v oblastech s novou výstavbou, např. okolo Holzovy.
Podporuji cyklistiku jako sport i dopravu. Ve spolupráci s okolními obcemi a majiteli pozemků budu usilovat o vybudování cyklostezky v celém údolí Říčky až do Ochozu, její napojení na přilehlé trasy a maximální oddělení od pěší turistiky v místech s velkým výskytem chodců. Současně budu prosazovat regeneraci zpevněné cesty k rybníkům.

Bezpečnost

K vyšší bezpečnosti občanů a ochraně majetku může přispět zvýšení počtu policistů či strážníků na území Líšně, efektivní kamerové systémy, ale i důsledné udržování čistoty a pořádku na veřejných místech. Počet obyvatel Líšně převyšuje mnohá okresní města, tudíž by si zasloužila přítomnost alespoň obvodního oddělení policie.
Podpořím také rozšíření a zkvalitnění městského kamerového systému na veřejných místech bez narušení soukromí obyvatel.

Zdravotnictví

V minulém volebním období se podařilo modernizovat polikliniku na Horníkově, ovšem občané i lékaři již léta požadují zřízení zdravotního střediska i ve Staré Líšni. Zde by se na jednom místě měly sdružit základní lékařské služby (praktičtí a zubní lékaři, lékárna atd.), což by zejména starším občanům velmi ulehčilo život. Přes opakované sliby některých představitelů radnice se však nic neudělalo. Zasadím se o poskytnutí vhodné nemovitosti a podporu zřízení střediska, bude-li tu konkrétní a smysluplný investiční projekt.

Podpora obecně prospěšných, kulturních a sportovních aktivit

Aktivity místních kulturních spolků a rozvoj křesťanských lidových tradic považuji za velmi cenné a chci je podporovat. Oceňuji také mnoho jiných občanských a dobrovolnických aktivit, které jsou obecně prospěšné. Pokud se jedná o nekomerční činnost, radnice by jim měla nabízet podporu materiální, finanční a také napomoci vetší informovanosti obyvatel o těchto občanských aktivitách.

Připomínka bojovníků za svobodu

Jako strana kladoucí důraz zejména na svobodu a odpovědnost jednotlivce, nezapomínáme ani na odvážné občany, kteří se o naši svobodu zasloužili. K nim patří váleční letci, odbojáři a jiní bojovníci za svobodu, jejichž jména nesou mnohé líšeňské ulice, např. pplk. Josef Otisk, velitel výsadkové skupiny Wolfram. Jemu a ostatním hrdinům bychom rádi zřídili důstojný památník, který v Líšni stále chybí.
Kompletní verzi programu líšeňské ODS najdete na internetových stránkách: www.ods-lisen.cz