12. čvc
2016

Zastupitelstvo červen 2016: rezignace radních, sport. hala

Milí spoluobčané, Líšňáci, divoký závěr posledního zastupitelstva ve čtvrtek 30. 6., kdy rezignovala více jako polovina Rady městské části, zcela překryl všechny ostatní body jednání. Proto je nutné poděkovat zástupcům KDU-ČSL a TOP09, že si vystoupení proti starostovi nechali až na závěr, protože jinak bychom už asi neprojednali některé zajímavé otázky, o nichž Vás tady chci informovat.

Jako první bod jsem s dalšími třemi zastupiteli z ODS, SPOLU a ANO navrhl zařadit návrh na zřízení sportovní haly v areálu školy na Novolíšeňské (bod 3a, čas 3:37, odkaz na záznam níže). Poté, co jsme na květnovém jednání rozhodli o pronájmu části Orlovny líšeňským spolkům a odmítli výstavbu haly na její zahradě, připravilo SK Líšeň ve spolupráci se ZŠ Novolíšeňská projekt instalace nafukovací haly na novém travnatém hřišti školy, a to pouze v zimním období. Hala by měla sloužit během výuky žákům školy, odpoledne pro tréninky žáků SK Líšeň a ve večerních hodinách komukoliv dalšímu, kdo si ji pronajme. Z hlediska SK by se mělo jednat o provizorní řešení, než se podaří vybudovat řádná sportovní hala, nicméně líšeňským školám a veřejnosti by mohla sloužit trvale.

SK Líšeň oslovil jednotlivé zastupitele napříč politickým spektrem s žádostí o podporu při nákupu haly, jejíž cena by neměla přesáhnout 3 mil. korun. Jedná se zatím jen o věcný záměr, u něhož je nutné ještě prověřit některé okolnosti, ovšem velmi se nám líbí, a proto jsme se rozhodli jej na zastupitelstvu navrhnout a pověřit radu jeho dopracováním a předložením ke konečnému schválení na příštím, zářijovém jednání. Větší hala, kde by se dalo sportovat i v zimě, totiž v Líšni chybí a zde by byla umístěna ve vhodném prostoru a dále rozšířila využití stávajícího hřiště s umělou trávou. Navíc je zde předpoklad, že by byla intenzivně využívána celý den, a to převážně Líšňáky. ODS již od počátku diskusí o Orlovně jasně říkala, že vybudování haly jsme ochotni podpořit, ale ve vhodnější lokalitě a že se nejdříve musí prověřit jiné alternativy, než se má o zahradě Orlovny rozhodovat. Vyjádřili jsme přesvědčení, že taková možnost jistě existuje, jen se jí doposud nikdo vážně nezabýval. A proto jsme velmi rádi, že se naše domněnky potvrdily a alternativní řešení se našlo velmi rychle. Náklady na nákup haly jsou sice značné, ale ve srovnání s dalšími výdaji na sport, které radnice vynakládá, nijak extrémní. Připomínám, že v listopadu jsme schválili podobnou částku na nákup ledové plochy, kterou bude provozovat Salesko. A podobně jako v tomto případě se jako nejpravděpodobnější řešení jeví nákup haly do vlastnictví obce s tím, že by byla provozována buď školou nebo SK Líšeň.

Poměrně dlouho – více jak hodinu – se zastupitelé věnovali financování oprav bytových domů (bod 9, moje vystoupení v čase 1:08:45, 1:56:40 a 2:16:45). Ukázalo se totiž, že původně plánované náklady v rozpočtu na rok 2016 okolo 40 mil. Kč narostly na téměř 100 milionů. K záměru dalšího navýšení rozpočtu se negativně postavil i finanční výbor, protože není zřejmé, jestli se jedná o nehospodárné nakládání s penězi nebo jen o větší objem prováděných prací, než bylo plánováno, jak tvrdí pan starosta. V každém případě se ovšem jedná o špatnou komunikaci a plánování financování prací, které hrozilo až zastavením rekonstrukcí na ulici Josefy Faimonové s negativními dopady na obyvatele dotčených domů. I z tohoto důvodu jsem navrhl dodatečné navýšení podpořit, ale zároveň jsem požádal, aby pan starosta zastupitelům předložil celkovou analýzu bytového hospodářství za období minimálně od roku 2012, abychom si mohli udělat jasnější představu o této nejvýznamnější položce líšeňského rozpočtu. To bylo výslovně přislíbeno. A také by mělo dojít k podrobné kontrole stávajících smluv o rekonstrukcích a jejich plnění.

Zastupitelstvo dále projednalo koncepci rodinné politiky (bod 4) připravenou paní místostarostkou. Jedná se o obecný strategický dokument doplněný akčním plánem, který by se měl každý rok aktualizovat. Je dobře, že se úřad snaží uvažovat koncepčně a že se o takový dokument vůbec pokusil. Až praxe však ukáže, zda bude mít reálný dopad v podobě efektivnějšího zavádění pro-rodinných opatření anebo se stane jen dalším formulářem, do jehož políček se budou povinně zanášet aktivity, jež by úřad realizoval tak jako tak (vystoupení čas 31:35).

Vyslechli jsme si i konečné písemné stanovisko magistrátu ve věci výstavby mezi ulicemi Novolíšeňská a Kubelíkova (bod 13). Jak již naznačila diskuse se zástupci města na minulém jednání, je zřejmé, že žádné další studie ani regulační plán se zpracovávat nebudou. Městská část bude moci pouze prosazovat svoje představy přímo v jednáních s developery v rámci územního řízení, které povede magistrát. Proto jsem navrhl, abychom začali diskutovat, jaký model zástavby městská část vlastně bude prosazovat, tedy s čím do toho vyjednávání půjde (čas záznamu 2:34:58). K tomu bylo sděleno, že se nyní čeká na vyjádření Líšeňského spolku pro pohodu bydlení, jenž sdružuje aktivní občany z dotčené oblasti. Tak snad příště už toto stanovisko bude známo a bude i větší zájem ho diskutovat mezi zastupiteli.

Nyní už bývalý radní pro kulturu, kolega Petr Štědroňský, předložil materiál k výběru nového ředitele Kulturního centra Líšeň (KCL, bod 19), k němuž připojil i popis účelu KCL, který by měl nový ředitel naplňovat. Tento dokument zdůrazňuje hlavní poslání KCL, jímž je podpora líšeňských spolků, ale podle mého názoru je příliš stručný a v zásadě se neodlišuje od zřizovací listiny KCL. Naopak podrobnější a velmi žádoucí celková koncepce centra, jež by řešila současné problémy v jeho fungování, stále chybí. Takovou koncepci např. již dříve připravila bývalá ředitelka KCL, ovšem Rada MČ k ní nezaujala žádné stanovisko. Tak asi budeme čekat na nového ředitele, kterého by na podzim měla vybrat komise složená z odborníků a zástupců politických stran. (čas záznamu 3:15:00)

V rámci interpelací jsem se zeptal, jak rada naložila s usnesením květnového zastupitelstva, aby znovu projednala výpověď provozovatelům hlídaných parkovišť na Podruhově. Odpověď byla suchá, právně administrativní, ve zkratce: „jelikož se zjistilo, že se jedná o místní komunikaci 3. třídy, nelze smlouvu obnovit ani prodloužit“. Provozovatel parkoviště se má obrátit na správce komunikace, zda mu povolí její zábor. Tečka. Navíc mu toto stanovisko bylo oznámeno pouhé dva dny před koncem výpovědní lhůty s tím, že pozítří by měl být pryč. Jakési líšeňské „Děkujeme, odejděte“… ale nebojte se, radnice pro vás připravuje svoje vlastní řešení hlídaného parkování. Kdy, jak? – zvláště když teď nemáme ani akceschopnou radu – to jsme se už bohužel nedozvěděli. (čas záznamu 3:32:35)

A tím jsme se dostali k nejdůležitější záležitosti dne, vyslovení (ne)důvěry starostovi (čas záznamu 3:37:50). Jak jsem už napsal ve stanovisku na facebooku ODS, na závěr zasedání vystoupil zástupce TOP09, pan Josef Drbal, s žádostí o zařazení tohoto nového bodu programu, který uvedl do rozpaků většinu ostatních stran. Jednak se z našeho pohledu jednalo o postup v rozporu s jednacím řádem, neboť nový bod je možné zařadit v průběhu jednání jen v odůvodněných případech, a také s námi taková zásadní věc nebyla předem projednána a nebylo vysvětleno, co tento krok přesně znamená a co bude následovat. Rovněž nebylo vhodné, že na závěr jednání už chybělo hodně zastupitelů ČSSD. Takže, ač dlouhodobě kritizujeme některé kroky koalice a zejména ČSSD, a mohli bychom tedy mít z tohoto vývoje radost, z výše uvedených důvodů bychom nemohli takový postup zodpovědně podpořit, neboť bychom tím převzali také spoluzodpovědnost za chaos, který nyní nastal.

V reakci na negativní postoj většiny zastupitelů, navrhovatel svoji žádost stáhl, načež čtyři radní předložili předem připravené rezignační listy. Nicméně i přes rezignaci všech svých radních, včetně první místostarostky, se zástupci KDU-ČSL a TOP09 vyjádřili, že koaliční smlouva platí dál a očekávají jednání s ČSSD o zlepšení špatného fungování koalice. Z toho pro nás vyplývá, že se zatím jedná o vnitrokoaliční spor. Pokud by se ovšem ukázalo, že se jedná o faktický konec koalice, je ODS připravena zapojit se do hledání jiného řešení, aby orgány radnice mohly řádně fungovat. Nyní probíhají neformální rozhovory jednotlivých stran, ovšem hlavní fáze jednání začne příští týden, až se pan starosta vrátí z dovolené. Doufejme, že se řešení najde rychle, protože nyní je rada zcela paralyzována.

Více informací, výsledky jednání i videozáznam z něj najdete na stránkách radnice brno-lisen.cz:

http://www.brno-lisen.cz/vii-17-zasedani-zmc-brno-lisen-materialy-zaznam-prenosu/t4787

Martin Příborský, předseda ODS Brno-Líšeň, zastupitel