2. úno
2016

Zastupitelstvo leden 2016: šalina, cykloservis, kanalizace

Vážení spoluobčané, milí příznivci, toto je moje první zpráva z jednání Zastupitelstva Líšně v roce 2016. Dal jsem si malé novoroční předsevzetí, že se Vás budu snažit informovat o činnosti své a líšeňské ODS v kratších časových intervalech, nejlépe po každém jednání Zastupitelstva. Tak doufám, že se mi to bude dařit! :-)

Na lednovém jednání 28. 1. se detailně diskutovalo o několika zajímavých projektech pro rozvoj Líšně. Nejprve jsme byli informováni o zahájení přípravy podkladové dokumentace pro rekonstrukci chybějící kanalizace v dolní části Ondráčkovy. Jak nám bylo řečeno, jedná se o projekt města, do kterého není líšeňská radnice přímo zapojena. Doufám ovšem, že o něm bude městská část (MČ) dostatečně informována a projekt bude smysluplně koordinován i s opravou komunikací, na což jsem na jednání poukazoval.

Dále jsme měli příležitost vyslechnout si prezentaci architekta k připravovanému projektu pana Tomáše Kočaře postavit u propojky mezi ulicemi Holzova a Drčkova prodejnu a servis pro cyklisty, o němž jsem Vás informoval již minule. Za tím účelem si investor požádal o odkoupení menšího obecního pozemku, kterým by rozšířil své již vlastněné pozemky pro výstavbu obchodu a parkoviště. Jedná se o pozemek určený územním plánem pro výrobu a služby a v jeho okolí je mnoho větších provozoven, takže by do tohoto prostředí nová stavba zapadala. Vedení radnice se ovšem projektu původně bránilo a Rada městské části (MČ) Zastupitelstvu doporučovala návrh na odprodej pozemku zamítnout, přestože se k němu všechny dotčené orgány včetně stavební komise Rady MČ vyjádřily kladně. To je už celkem standardní přístup současného vedení radnice, které systematicky odmítá prodeje obecních pozemků. Tímto způsobem totiž může blokovat jakékoliv rozvojové projekty, které nejsou pod jejich kontrolou. Po ujištění panem Kočařem, že projekt skutečně myslí vážně, a protože se na jeho stranu podařilo získat i část zástupců koalice, jsme jej však nakonec schválili. Osobně věřím, že pokud se ho podaří zrealizovat, bude pro Líšeň velmi prospěšný. Pomůže rozvoji cyklistiky, nabídne užitečnou službu a možná do Líšně přiláká i více návštěvníků cykloturistů. Myslím, že právě tento typ investic je příjemnější než nějaké průmyslové provozy a do Líšně se hodí, zvlášť když si uvědomíme, že se v jejím okolí v budoucnu plánuje vybudovat nová síť cyklostezek.

Dále jsme schválili několik rozpočtových opatření přesouvajících prostředky mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu. Zajímavé je opatření č. 01/2016, obsahující několik položek. Je zde např. částka 350 tis. neinvestičního příspěvku MŠ Šimáčkova na pokrytí ztráty z důvodu špatného hospodaření. Kontrola v této školce zjistila nesrovnalosti vedoucí až k odvolání ředitelky a trestnímu oznámení. A také je tu stejná částka určená na zpracování přehledu líšeňských komunikací, tzv. pasportizaci. Tato dokumentace by měla sloužit jako podklad pro zpracovávání projektů k údržbě a zlepšování stavu místních komunikací. Nicméně ani po opakovaných otázkách zastupitelů nebyli starosta a místostarosta Freiberg schopni vysvětlit, o jaké projekty a zdroje financování se bude jednat. V důvodové zprávě sice uvádějí, že to budou evropské fondy. Nicméně na jednání přiznali, že tyto bude možné využít maximálně na osvětlení přechodů. Takže uvidíme – naštěstí toto opatření zastupitelé nemuseli schvalovat, ale jen vzít na vědomí.

Ostřejší debata se rozpoutala, když se starosta na poslední chvíli rozhodl zařadit na jednání informaci o postupu stavebního úřadu v projektu výstavby několika rodinných domů na Střelnici, tzv. Lesní rezidence. Mělo by se jednat o dva dvojdomky s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Investor tohoto projektu totiž podal proti Úřadu MČ námitku podjatosti poté, co líšeňský stavební úřad opakovaně nerespektoval rozhodnutí odvolacího stavebného úřadu ve věci vydání územního rozhodnutí, který mu jej 4x vrátil a poukázal na jeho nelegální postup. Byť se jedná o přenesenou působnost, tedy výkon státní správy spíše než samosprávy, je Úřad MČ v této věci evidentně ovlivněn postojem starosty, který odmítá jakoukoliv výstavbu v oblasti Habří, pravděpodobně v obavě, aby se nezvýšil tlak na obec konečně řešit kritickou situaci místní infrastruktury, kde chybí jak kanalizace, tak pořádné komunikace. Vedení radnice tlačí, aby tuto infrastrukturu postavil investor, což je ovšem u takto malého projektu nejen evidentně nepřiměřené, ale také nezákonné, jak několikrát potvrdil stavební odbor magistrátu. Vedení radnice už navrhlo několik kroků, které mají situaci údajně řešit. Bylo např. požádáno o aktualizaci stávající územní studie, což si vyžádá značné finanční prostředky MČ. Rovněž navrhlo a nechalo Zastupitelstvo 2x odhlasovat návrh na vyhlášení stavební uzávěry v celé oblasti, který však magistrát pokaždé odmítl jako nezákonný. Proti vyhlášení uzávěry, jako opatření nepřiměřeně omezujícímu vlastnická práva, jsem vystoupil už na jednání v prosinci 2014. Stavební uzávěru je totiž možné vyhlásit jen, pokud se připravuje nová územně plánovací dokumentace, tedy např. změna územního plánu nebo regulační plán, kterou studie ovšem není. Ta totiž může být zpracována zcela bez účasti dotčených vlastníků a obyvatel území, a proto je také nezávazná a nemůže být použita jako podklad k rozhodování, pokud by byla v rozporu s územním plánem. Domnívám se, že je odpovědností obce, aby neutěšený stav tohoto území začala aktivně řešit a nespoléhala se, že to za ni udělá někdo jiný. Pouhé blokování výstavby nebo čekání na soukromého investora, který by postavil nové silnice, ke zlepšení života místních obyvatel asi nepovedou.

Posledním zajímavým bodem byla informace o záměru města obnovit tramvajovou trať ze Stránské skály k Technickému muzeu na Holzově. Zdá se, že Brno chce využít evropských fondů ze současného programovacího období 2014-2020 a v krátké době projekt připravit. Tento záměr má podporu u většiny zastupitelů, je ovšem potřeba dále diskutovat o některých detailech, např. jak vyřešit úrovňové křížení trati se silnicí. K tomu zastupitelstvo jmenovalo dva své zástupce do pracovní skupiny, jež bude projekt připomínkovat.

Více informací, výsledky jednání i videozáznam z něj najdete na stránkách radnice brno-lisen.cz.

Martin Příborský