3. led
2016

Zastupitelstvo září-prosinec 2015: dotace, bruslení atd.

Vážení spoluobčané, v této další pravidelné zprávě z činnosti líšeňského zastupitele ODS bych chtěl okomentovat několik zajímavých událostí z poslední třetiny roku 2015. Jak známo, během prázdnin Zastupitelstvo nezasedá.

Na zářijovém jednání dne 10. 9. se dlouho debatoval nový systém přidělování dotací typu A místním spolkům a organizacím. Jedná se o dotace, které pro jednotlivé příjemce dosud schvalovalo Zastupitelstvo v rámci rozpočtu v prosinci každého roku. Rada městské části (MČ) navrhla, aby Zastupitelstvo v rámci schvalování rozpočtu jen rozdělilo částku vyčleněnou na dotace do jednotlivých oblastí politiky. Konkrétní příjemce by potom měly vybírat odborné komise, jež jsou poradním orgánem Rady, jejich výběr Rada potvrdí a Zastupitelstvo schválí někdy koncem prvního čtvrtletí roku následujícího. Celková suma dotací tohoto typu by se každý rok měla vyšplhat na 2,5 mil. korun. Další peníze pak jdou na dotace typu B, o které je možné žádat průběžně během celého roku (viz níže).

Proti tomuto návrhu jsem vystoupil já i někteří další zastupitelé, zejména kolega Drbal. Na jednu stranu je dobré vyslechnout si názor odborných komisí na jednotlivé dotace, ovšem přenášet na ně odpovědnost za výběr příjemců, byť stvrzený Radou, se jako dobrý nápad nejeví. Jednak je to politická odpovědnost Rady a Zastupitelstva rozhodovat a jednak v odborných komisích sedí mnoho zástupců místních spolků, kteří si tak vlastně přidělují dotace sami sobě. A v souvislosti s velkým počtem rozdělovaných dotací mnoha příjemcům, i když někdy minimálních částek, se zde vytváří systém, kdy téměř každý může dostat nějaký příspěvek a čím dál více zainteresovaných se vtahuje do rozhodování o nich. Proti tomuto ODS dlouhodobě vystupuje, i když si mnohé spolky, které vykonávají obecně prospěšné činnosti, podporu obce zaslouží.

Na říjnovém zasedání dne 15. 10. jsme projednávali aktualizaci několika městských vyhlášek. O pohybu psů na veřejných prostranstvích – kromě zvláštních výběhů dovoleno jen na vodítku nebo s náhubkem. Dále o zákazu žebrání, kde jsme akceptovali stávající stav – v Líšni se nikde nezakazuje. A také jsme schválili aktualizaci vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Žádnou změnu jsme ani zde nenavrhovali, takže zákaz dále platí mimo jiné v okolí škol, hřišť, kostelů, hřbitovů, zdravotnických zařízení, zastávek mhd, obchodních středisek a samoobsluh a veřejných prostranství jako jsou Nám. Karla IV., park na Trnkově, Kotlanova, Jírova, Konradova a dolní část Novolíšeňské. Výjimkou je oslava Silvestra, vánoční trhy, hody a masopust. Tak abyste to věděli! :-)

Pro zájemce o veřejnou správu a politiku jako takovou mohla být zajímavá diskuse o žádosti vlastníka prodejny Hruška o odkup pozemků pod a v okolí samoobsluhy. V této věci jsem diskutoval s několika zastupiteli z různých stran o tom, zda je úkolem obce vlastnit a spravovat veškerý majetek, který se dá využívat k podnikání, anebo je lépe ho privatizovat. Ač chápu některé obavy zastupitelů, přístup současného vedení je až příliš restriktivní. O tom svědčí neochota prodat vlastníkovi budovy dokonce i samotný pozemek pod budovou. (viz záznam od počátku)

Dále jsme zaujali postoj k návrhům změn územního plánu předloženým městem a odsouhlasili požadavek plán změnit i v oblasti nezastavěného území mezi ulicemi Střelnice a Novolíšeňská s cílem snížit zde index podlažní plochy (IPP) z 0,6 na 0,2. Tím by se zajistilo, že této oblasti bude možné stavět v zásadě jen rodinné domy. Snad se to podaří prosadit i na úrovni města!

V bloku interpelací jsem se zeptal na okolnosti zasahování městské policie při akci dobrovolníků v tzv. Jedlém parku, o kterém jsem informoval i v minulých zprávách. Na toto téma se následně rozpoutala téměř hodinová diskuse, která sice nic nevyřešila – pozemek asi nadále zůstane v desolátním stavu – ale aspoň vyjasnila postoje zastupitelů k tomuto příběhu. Zájemcům doporučuji shlédnout záznam z jednání na stránkách radnice od času 33:30.

Na jubilejním 10. zasedání dne 19. 11. jsme přidělovali dotace typu B, tedy dotace pouze na neinvestiční výdaje. O výraznou částku 423 000 Kč si požádal fotbalový klub SK Líšeň na vybavení nové tribuny nábytkem a zařízením. Ponechme stranou, zda se v tomto případě jedná o výdaje neinvestičního charakteru a také zda se jedná o přiměřenou částku a smysluplnou dotaci. Debata na toto téma nás teprve čeká, protože je nutné podrobně se podívat na celkovou strukturu dotací, které jsou v Líšni každoročně přidělovány, a to v řádu několika milionů korun. Obecně prospěšné aktivity je správné podporovat, ale jen pokud je tato prospěšnost nezpochybnitelná a veřejná podpora nezbytná. Proti této konkrétní dotaci jsem tedy vystoupil zejména proto, že nebyl respektován rozpočtový rámec. Přestože jsme v rozpočtu na rok 2015 schválili rezervu – určenou především na dotace typu B – ve výši 2,5 milionu a téměř stejná částka jako požadovaná dotace zde ještě zbývala, rozhodla se radnice přesunout požadovanou částku z položky na opravu komunikací. Jinými slovy, celkové dotační prostředky byly v rozpočtu výrazně navýšeny, a sice na úkor oprav komunikací, kde by se jistě daly smysluplně využít.

Dále jsme schválili prostředky na pořízení mobilní ledové plochy v hodnotě téměř 7 milionů korun a návrh smlouvy o jejím provozování se Saleskem na dobu sedmi let. Z dané částky by o něco méně než polovinu měla zaplatit MČ Líšeň a zbytek by měly pokrýt dotace města a kraje. Toto je – zdá se – smysluplná investice, kterou snad ocení hlavně líšeňské děti. Škoda jen, že se ji nepodařilo připravit dříve, aby mohla sloužit už tuto sezónu.

Jednali jsme rovněž o líšeňských nemovitostech. Nemohl jsem nijak kvitovat další pokus zabránit rozvoji Líšně, tentokrát výstavbě obchodu s cyklistickými potřebami a servisem v průmyslové zóně na ulici Drčkova. Vždyť kde jinde a jaký méně rušivý provoz si ještě dokážete představit, máme-li tu už takovou průmyslovou zónu? A navíc by mohl být prospěšný i pro občany Líšně a přispět k rozvoji cyklistiky v okolí. Pan Tomáš Kočař, bývalý triatlonový reprezentant a provozovatel podobného obchodu ve městě, si požádal o odkoupení menšího obecního pozemku přiléhajícího k jeho vlastním pozemkům, kde by chtěl projekt realizovat. Nicméně po vášnivé diskusi se tento bod přesunul na další jednání, kam by měl být pozván i zájemce, takže uvidíme. Zdá se, že koalice v této otázce není zcela jednotná. (viz záznam od minuty 1:00:45)

Byli jsme také informováni o dalších plánovaných krocích při přípravě rekonstrukce Nám. Karla IV. Byly prezentovány výsledky Nadace Partnerství při mapování stávajícího stavu a názorů veřejnosti. Nicméně stále není zcela jasné, co radnice zamýšlí. Prý se bude zvažovat, zda a jaký typ architektonické soutěže vyhlásit. Tak uvidíme…

Na prosincovém jednání dne 17. 12. se projednával zejména rozpočet na příští rok. Po dosavadních zkušenostech v Zastupitelstvu jsem však nabyl dojmu, že to není až tak významné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jedná se totiž jen o jakýsi předběžný rámec, který se následně během roku kontinuálně upravuje podle aktuálních potřeb, včetně např. i celkové výše příjmů a výdajů. Proto je důležitější soustředit se na jednotlivé přesuny mezi jednotlivými kapitolami během roku a na konkrétní akce, na něž jsou prostředky rozpočtu zapojovány. O tom Vás tu budu i nadále pravidelně informovat.

Martin Příborský